image

20 września 2023 r. w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” pierwsze firmy podpisały Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Inicjatywa, która powstała w lipcu br., promuje wśród przedsiębiorców podejmowanie konkretnych działań na rzecz poszanowania praw dziecka w aktywności biznesowej i społecznej.Sektor ICT od lat z najwyższą starannością podchodzi do wartości określonych w Karcie Praw Dziecka w Biznesie i dlatego PIIT włączyło się w inicjatywę komunikując działania podejmowane przez naszych członków na rzecz ochrony interesów dzieci. W imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji podpis złożyła Marta Brzoza Wiceprezeska Zarządu PIIT. Liczymy na to, że doświadczenia i dobre praktyki z naszego sektora mogą stać się inspiracją dla innych przedsiębiorców.

W Karcie Praw Dziecka w Biznesie głównym celem jest budowanie świadomości i edukacja biznesu – przede wszystkim firm – na temat odpowiedzialności za respektowanie prawa dziecka w rożnych obszarach – pracowniczym, produktowym, komunikacyjnym, w relacjach z dostawcami i partnerami społecznymi. Spojrzenie na temat – kompleksowo i w sposób uporządkowany.

Karta Praw Dziecka w Biznesie została spisana w oparciu o trzy obszary:

  • zobowiązania wewnątrz organizacji wobec osób zatrudnionych
  • zobowiązania kierowane na zewnątrz organizacji, wobec klientów i klientek, użytkowników i użytkowniczek usług i produktów
  • zobowiązania kierowane na zewnątrz organizacji, w łańcuchu wartości (zarówno upstream i downstream), wobec partnerów i partnerek biznesowych i społecznych.

Karta Praw Dziecka w Biznesie odnosi się do respektowania praw dzieci w szerokim kontekście oddziaływania przedsiębiorstw. Ma sprzyjać między innymi odpowiedzialnemu zatrudnianiu, tworzeniu miejsca pracy przyjaznego dla rodziców i wspieraniu ich w godzeniu ról społecznych. Porusza także kwestie odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów oraz usług adresowanych do dzieci. Ponadto akcentuje szczególną staranność przy tworzeniu materiałów komunikacyjnych, w których wykorzystywany jest wizerunek dziecka. Karta zobowiązuje firmy do wprowadzania odpowiednich wymagań dla swoich dostawców, kontrahentów oraz partnerów biznesowych i społecznych.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca kolejne podmioty do autodiagnozy, która pomoże w zidentyfikowaniu gotowości organizacji do podpisania Karty Praw Dziecka w Biznesie. Dostępny na stronie kwestionariusz samooceny wymienia działania, jakie mogą podejmować firmy w sześciu obszarach: zarządzania, obszaru pracowniczego, klienckiego, komunikacji i marketingu, partnerów biznesowych i dostawców oraz partnerów społecznych i beneficjentów. Dodatkowo kwestionariusz odnosi do bazy dobrych praktyk, która może stanowić punkt odniesienia i inspirację dla podjęcia nowych aktywności.

WIĘCEJ

WIĘCEJ