Gospodarka cyfrowa jest jedną z ważniejszych gałęzi krajowej gospodarki. Technologia oraz wciąż postępująca transformacja cyfrowa są zjawiskami obecnymi w niemal każdym obszarze życia społeczno-gospodarczego. Rozwój branży ICT jest także kluczowy w umacnianiu pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Z badań Gartnera wynika, że w 2023 roku na technologie globalnie wydamy 4,6 biliona dolarów. To o 5,1 proc. więcej niż w minionym roku. [1] Ale sztuką nie jest wydawać, ale dysponować takimi środkami mądrze.

Wśród podstawowych trendów ICT w 2023 roku możemy wskazać rozwój sieci 5G, przyspieszenie transformacji cyfrowej gospodarki i administracji oraz postępujący rozwój sztucznej inteligencji (AI). Przed nami rok wyzwań przede wszystkim związanych z obszarem cyberbezpieczeństwa, a także wychodzeniem z kryzysu wywołanego skutkami pandemii COVID-19 i agresją Rosji na Ukrainę.

30-lecie PIIT

W obliczu wzrastających zagrożeń oraz sytuacji społecznej i gospodarczej w Polsce i na świecie należy podkreślić kluczową rolę, jaką odegrał i odgrywać będzie cały sektor ICT. Jesteśmy w specyficznym i ważnym momencie dla branży, to zupełnie nowe otwarcie, w którym najważniejsze jest spojrzenie w przyszłość. W tym kontekście, w roku 30-lecia istnienia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, widzimy nowe wyzwania dla naszej organizacji. Bogaci w doświadczenia ostatnich 30 lat wchodzimy w okres niezwykle istotny dla rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce. Dlatego postrzegamy swoją rolę w tym procesie za wyjątkowo ważną.

Znaczenie i regulacje rozwiązań chmurowych niezwykle istotne

Istotnym czynnikiem wciąż pozostają rozwiązania chmurowe i rozwój tych usług z uwzględnieniem potrzeb firm teleinformatycznych. Dlatego PIIT już od maja 2021 roku angażuje się w działania Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Danych i Chmury Gaia-X (European Association for Data and Cloud, AISBL), które z naszego punktu widzenia jest niezwykle istotne w kontekście współpracy paneuropejskiej. Gaia-X to stowarzyszenie użytkowników, dostawców usług chmurowych, przedstawicieli świata nauki oraz innych grup interesariuszy, którego celem jest stworzenie standardów funkcjonowania usług opartych na chmurze. Misją stowarzyszenia jest projektowanie i wdrażanie architektury udostępniania danych, która składa się ze wspólnych standardów wymiany danych, najlepszych praktyk, narzędzi i mechanizmów zarządzania danymi. Usługi chmurowe są bardzo istotne, gdyż odnoszą się także do AI, IoT, 5G, edge computingu i innych usług funkcjonujących w zakresie gromadzenia i przesyłania danych.

Do zadań hubów krajowych, takich jak prowadzonych przez PIIT, należy stworzenie ekosystemu dostawców chmury, użytkowników i „czynnika rządowego” w danym państwie oraz wypracowywanie nowych standardów i dobrych praktyk w zakresie działania chmury obliczeniowej. Jednym z celów jest również wsparcie w tworzeniu przestrzeni danych w różnych obszarach gospodarki. Kluczem do realizacji tak postawionych celów w tym przypadku jest strona użytkownika. Wszystkie zainteresowane strony i inicjatywy muszą być zaangażowane i brać aktywny udział w pracach.

Sektor ICT w obliczu wojny na Ukrainie

W minionym roku sektor teleinformatyczny mierzył się z wieloma problemami, głównie ze względu na długofalowe skutki pandemii – przerwane łańcuchy dostaw oraz wzrastający poziom inflacji w Polsce. Ogromnym wyzwaniem jest także kryzys wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę. Wojna za naszą wschodnią granicą toczy się także w cyberprzestrzeni, dlatego tak ważna jest walka z dezinformacją w mediach cyfrowych, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Z informacji opublikowanych przez Państwową Służbę Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji Ukrainy (SSSCIP) w ubiegłym roku CERT-UA zarejestrował i zbadał dokładnie 2100 cyberataków, w tym ponad 1500 od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.[2] Celem ataków były podmioty kluczowe dla funkcjonowania i stabilności państwa, niezwykle ważna więc w tym względzie jest ochrona ukraińskiej infrastruktury publicznej. Wojna trwa nadal i nie możemy traktować jej jako codzienności, gdyż jest dla nas nie do zaakceptowania.

Branża teleinformatyczna nie może pozostać bierna w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Jako Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji chciałbym podkreślić ogromną rolę branży ICT w Polsce w niesieniu pomocy przy odbudowie ukraińskiego sektora teleinformatycznego. Z inicjatywy polskich organizacji ICT, w tym także PIIT, powstał projekt „Polskie IT dla Ukrainy”, który oparty jest na współpracy ze stroną ukraińską w identyfikowaniu potrzeb organizacji i instytucji samorządowych, a także ma na celu wykorzystanie zasobów ludzkich, wiedzy i sprzętu, jakim dysponuje rodzima branża, aby pomóc walczącej Ukrainie. Powstała także inicjatywa skierowana do uchodźców, w szczególności do kobiet, mająca na celu pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji, m.in. w dziedzinie znajomości oprogramowania, tak by osoby z Ukrainy przybywające do naszego kraju miały szansę na znalezienie tu pracy oraz mogły w ten sposób wspomóc swój kraj. W ramach projektu prowadzone są także, tak ważne w cyfrowym świecie, działania niezbędne do walki z dezinformacją i identyfikacją tzw. fake newsów.

Rozbudowa systemów teleinformatycznych oraz zabezpieczeń IT stała się dla przedsiębiorców kluczowym obszarem inwestycji, które zapobiec mogą destabilizacji firm oraz ponoszeniu strat finansowych. Budowanie bezpiecznej gospodarki będzie w 2023 roku kluczowym wyzwaniem dla Polski. Obszar IT będzie dynamicznie się rozwijał, kluczowe więc będzie przeznaczenie środków finansowych na inwestycje w nowoczesne zabezpieczenia.

Znaczenie Krajowego Planu Odbudowy oraz funduszy europejskich dla branży ICT w Polsce

W świetle dzisiejszych zagrożeń niezwykle istotne jest wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój cyfrowy, gospodarczy i społeczny oraz pozyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jest to niewątpliwie element budowania bezpiecznej, dobrze funkcjonującej gospodarki przyszłości. Należy podkreślić, że środki unijne będą mieć ogromne znaczenie dla polskiego sektora ICT, gdyż przeznaczone będą przede wszystkim na transformację cyfrową, cyberbezpieczeństwo, zieloną transformację oraz usługi administracji publicznej. Ogromnym wyzwaniem w związku z rosnącymi kosztami dla całej branży może okazać się odpowiednie rozdysponowanie i wykorzystanie środków, które napłynął do Polski.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jako instytucja ekspercka chce być aktywnym uczestnikiem procesów związanych z rozwojem branży teleinformatycznej i jej głosem. Tym bardziej, że rynku teleinformatycznego nie ominą zagrożenia, które dostrzec możemy np. we wciąż wzrastających kosztach funkcjonowania czy pojawiających się regulacji prawnych, chociażby w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Dlatego, tak jak przez ostatnie 30 lat, będziemy podejmować wspólne działania z innymi organizacjami działającymi na rynku oraz aktywnie uczestniczyć w dyskusji z administracją, aby polska branża ICT mogła w sposób znaczący przyczyniać się do rozwoju krajowej gospodarki i konkurować na rynkach europejskim i światowym.

Andrzej Dulka Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji