W nawiązaniu do uchwały Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2023 r., w sprawie uzgodnienia z właścicielami sieci komórkowych zasad budowy masztów telekomunikacyjnych, zarówno Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, jak i wszyscy operatorzy zrzeszeni w Izbie, deklarują chęć rozmów na temat inwestycji telekomunikacyjnych oraz czynników, które determinują powstanie inwestycji w konkretnej lokalizacji.

Proces inwestycyjny jest ściśle sformalizowany oraz uregulowany prawnie, a przed rozpoczęciem inwestycji każdy operator analizuje potrzeby dotyczące zasięgu sieci oraz wybiera potencjalne lokalizacje dla masztu. Lokalizacje te wybierane są na podstawie analizy zasięgu, planów zagospodarowania przestrzennego, przepisów dotyczących ochrony środowiska i wielu innych kryteriów. W żadnym razie nie są to przypadkowe miejsca, ale starannie wytypowane lokalizacje, których nie można tak po prostu przesunąć gdzie indziej. Należy też podkreślić, że podczas planowania każdej inwestycji operatorzy często przeprowadzają konsultacje z mieszkańcami i lokalnymi władzami, aby uzyskać ich opinie na temat proponowanej lokalizacji i omówić ewentualne obawy i wątpliwości związane z budową masztu.

Jednym z wątków poruszanych we wspomnianym apelu jest kwestia budowy masztów telekomunikacyjnych na blokach i budynkach mieszkalnych: §1 Rada Miasta Rzeszowa mając na uwadze troskę o mieszkańców naszego miasta zwraca się do Pana Prezydenta z apelem o podjęcie inicjatywy i zorganizowanie spotkania z przedstawicielami spółek telekomunikacyjnych oraz przedstawicielami rzeszowskich spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych w celu wypracowania systemowego schematu działań w przypadku braku zgody na lokalizację stacji bazowych na dachach budynków wielorodzinnych.

Operatorzy telekomunikacyjni projektują lokalizacje masztów telekomunikacyjnych w miejscach, które zapewniają optymalny zasięg sieci. Montaż takich konstrukcji na blokach mieszkalnych pozwala na uzyskanie lepszego zasięgu w gęsto zaludnionych obszarach miejskich, a wykluczenie konkretnych miejsc może oznaczać brak możliwości pokrycia zasięgiem danego obszaru. Wszystkie konstrukcje są również w pełni bezpieczne i nie stanowią zagrożenia budowlanego oraz środowiskowego. W żaden sposób nie ograniczają także możliwości wykorzystania dachów do innych celów, takich jak fotowoltaika.

W Polsce istnieją jedne z najbardziej rygorystycznych przepisów dotyczących kontroli instalacji telekomunikacyjnych, a operatorzy są zobowiązani do przestrzegania norm dotyczących emisji elektromagnetycznej i przeprowadzają regularne badania w tym zakresie. Okresowe pomiary są prowadzone przez wyspecjalizowane służby publiczne powołane do tego celu, a każdy samorząd może zwrócić się (na przykład na wniosek mieszkańców) o przeprowadzenie dodatkowej kontroli.

Na marginesie warto dodać, że każda stacja bazowa emituje nieszkodliwe pole elektromagnetyczne na różne strony, z czego emisja w dół jest najmniejsza. To oznacza, że mieszkając bezpośrednio pod masztem nie tylko jesteśmy chronieni normami, które zapewniają wszystkim mieszkańcom pełne bezpieczeństwo w każdym miejscu, w którym się znajdą, ale dodatkowo unikamy nawet tych niewielkich poziomów PEM emitowanych przez stację bazową.

Warto jednoczenie odnieść się do fragmentu apelu dotyczącego wartości nieruchomości i tego, że budowa stacji bazowych w znacznym stopniu pogarsza walory estetyczne budynku i zakłóca wizerunek przestrzeni publicznej, co ma duży wpływ na wartość mieszkań. W sierpniu minionego roku naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie opublikowali raport, z którego wynika, że bliskość stacji bazowych telefonii komórkowej nie ma wpływu na ceny nieruchomości mieszkaniowych. A nawet wręcz przeciwnie, dobry zasięg (co oznacza także większe poczucie bezpieczeństwa) i dostęp do szybkiego internetu mobilnego są tymi czynnikami, które są brane pod uwagę przez potencjalnych nabywców, a co za tym idzie wpływają na zwiększenie wartości domów i mieszkań. Dodatkowo, obecność stacji bazowej na nieruchomości zapewnia wspólnotom oraz spółdzielniom dodatkowe środki z tytułu najmu powierzchni.

W związku z licznymi fake newsami w temacie oddziaływania pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko, a w tym tego emitowanego przez instalacje telekomunikacyjne, PIIT przygotowała 10 kluczowych faktów, wskazujących na to, że wszystkie stacje bazowe powstające na terenie naszego kraju są pod kontrolą właściwych organów i są w pełni bezpieczne.