image

Dostawcy audiowizualnych usług medialnych prowadzący działalność w Polsce wyrażają głębokie zaniepokojenie nadchodzącym głosowaniem plenarnym nad raportem INI komisji IMCO dot. wdrożenia rozporządzenia o zakazie geoblokowania. PIIT skierował apel do polskich posłów w Parlamencie Europejskim.

Jako Izba gospodarcza zrzeszająca m.in. podmioty oferujące od wielu lat dostęp do treści audiowizualnych pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie w związku z przyjętym przez komisję IMCO w dn. 25.10.2023 r. raportem z jej inicjatywy. Wzywa on Komisję Europejską do dokonania do 2025 r. przeglądu obecnego rozporzadzenia o zakazie blokowania geograficznego, w szczególności w celu poszerzenia jego zakresu o usługi aduiowizualne. Takie poszerzenie miałoby destrukcyjny wpływ na cały europejski sektor audiowizualny, na różnorodność kulturową Europy oraz na dobrobyt konsumentów poprzez ograniczenie ilości oferowanych treści i w konsekwencji znaczny wzrost cen.

Poniżej wskazujemy kilka powodów, dla których możliwość dalszego stosowania geoblokowania treści audiowizualnych jest konieczna dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu wartości sektora audiowizualnego:

  • Geoblokowanie istnieje podnieważ licencje terytorialne są podstawowym modelem licencyjnym w Europie i na świecie. Modele te stanowią ramy praw dystrybucyjnych do utworu audiowiualnego na określonym terytorium geograficznym.
  • Prawa do utworów audiowizualnych są często zbywane przez producentów w modelu przedsprzedaży w celu sfinansowania danej produkcji.
  • Prawa licencyjne są zwykle przyznawane per kraj, a jedyne wyjątki od tej zasady (w przypadku nadawców) to licencjonowanie na rejon językowy (np. prawa na Niemcy, Austrię i niemieckojęzyczne obszary Szwajcarii i Luksemburga) albo w odniesieniu do specyficznego wspólnego kręgu socjologiczno-kulturowego (np. kraje skandynawskie).
  • Wyłączność terytorialna zapewnia, że nabywcy praw na danym terytorium konkurują o ciekawe treści i stać jest ich na zakup tych praw. To przekłada się na różnorodność legalnych ofert na danym terytorium UE, na zwrot poniesionych nakładów na zakup licencji przy jednoczesnym zachowaniu ceny dla konsumenta proporcjonalnej do siły nabywczej w jego kraju.
  • Wycena praw i cena dla konsumenta zależą od popytu na danym terytorium. O różnicach w popycie pomiędzy poszczególnymi krajami świadczy fakt, że pakiety kanałów i oferty VOD są dopasowywane przez lokalnych dostawców do gustów i preferencji ich widzów. Dotyczy to także treści sportowych.
  • Czynnikami, które ograniczają transgraniczne licencjonowanie są m.in. dostępność materiałów w różnych wersjach jezykowych,  różnice pomiędzy preferencjami w poszczególnych krajach oraz koszty.

Przyjęcie raportu IMCO spowodowałoby szkody w dobrze funkcjnonującym ekosystemie. W 2021 Europejskie Obserwatorium Audiowizualne wskazało, „że Europejscy konsumenci w krajach EUR20+1 miel średnio dostep  do 8 528 europejskich filmów na VOD w swoich krajach –  6 958 europejskich filmów zagranicznych i 1 570 filmów krajowych” (1680a5779d (coe.int))Tym samym, dane empiryczne wskazują na obfitość treści audiowizualnych dostępnych w państwach członkowskich. Bardzo martwi nas perspektywa zniszczenia delikatnej ekonomicznej równowagi, która utrzymuje rozwój sektora treści audiowizualnych, szczególnie że nie stoi za tym żadna niedoskonałość rynku czy też duże oczekiwania konsumentów.

PIIT zwróciła się z prośbą do wszystkich przedstawicieli polskiej delegacji w PE o niepopieranie podczas głosowania plenarnego raportu INI IMCO  dot. geoblokowania, chyba że jego fragmenty odnoszące się do treści audiowizualnych zostaną zmienione poprzez poprawki wprowadzone podczas sesji plenarnej.

Geoblokowanie w sektorze audiowizualnym jest mechaniznem zabezpieczjącym inwestycje w treści dopasowane do preferencji loklanych widzów w poszeczególnych krajach UE, w tym Polski.

Raport IMCO